Poslanstvo

Osnovno poslanstvo katedre za živinorejo je visokošolsko izobraževanje, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo ter skrb za razvoj in prenos znanja v gospodarstvo in kmetijstvo Republike Slovenije. Raziskujemo trajnostni in sonaravni razvoj živinoreje za zaščito naše hrane, zdravja in okolja pred neugodnim delovanjem škodljivcev, bolezni. Na osnovi proučevanja zakonitosti v reji goveda, prašičev, perutnine in čebel, ter interakcije procesov v živalih in v okolju prispevamo h krepitvi javnega zdravja, oskrbi s kakovostno in varno hrano  in boljšo kakovostjo življenja prebivalcev v kmetijskem in urbanem okolju. Člani katedre skrbijo za skladen razvoj pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela.  

Vizija 

Prizadevali si bomo za odličnost v nacionalnem in širšem prostoru JV Evrope. Kljub majhnosti katedre se bomo trudili, da bomo s svojim delom krepili ugled FKBV in Univerze v Mariboru doma in v svetu in s tem tudi naše države Republike Slovenije. 

Strategija 

Katedra za živinorejo bo tudi v prihodnje vzdrževala visok nivo ustvarjalnosti in prepoznavnosti raziskovalnega, pedagoškega in strokovnega dela. 


Aktualne novice/dogodki

 

 Razpis dveh štipendij v tujini: 

1. ponudba štipendije ZR Nemčije DAAD (Deutscher Akademischer Astautschdienst za študjisko leto 2020/21) namenjene študentom, doktorandom, post-doktorandom in mladim znanstvenikom. Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani: www.funding-guide.de.
 
2.ponudba štipendije študentom doktorantom (University of Bern)

Člani katedre

 

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

Naziv: redni profesor 
Habilitacijsko področje: živalska produkcija in predelava
Kontakt:  00 386 (2) 320 90 25
Elektronski naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Pisarna:  G011
Govorilne ure:  po predhodnem dogovoru

Funkcije: 

predstojnik študijskega programa Živinoreja (1. stopnja)
član Senata Univerze v Mariboru
član Komisije za študijske zadeve FKBV UM
član komisije za enake možnosti na področju znanosti (MIZŠ RS)
vodja raziskovalne skupine za živalsko produkcijo in predelavo FKBV
vodja programske skupine P1-0164: Raziskave za zagotavljanje
   varne hrane in zdravja 1.1.1999―31.12.2024

Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Bibliografija: COBISS
Družbena omrežja: ResearchGate

Nosilec predmetov l. stopnja:

 

 

Reja domačih živali II
Prašičereja
Živinoreja in okolje
Dobro počutje domačih živali
Selekcijske metode in načrtovanje v živinoreji

Nosilec predmetov lll. stopnja: Znanstveno delo v kmetijstvu

 

 

red. prof. dr. ALEŠ GREGORC
Naziv: redni profesor 
Habilitacijsko področje: živalska produkcija in predelava
Kontakt:  00 386 (2) 320 90 11
Elektronski naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Pisarna:  V003
Govorilne ure:  po predhodnem dogovoru
Funkcije: predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV                   
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Bibliografija: COBISS 
Družbena omrežja: ResearchGate

Nosilec predmetov l. stopnja:

 

Nosilec predmetov ll. stopnja:

Medonosna čebela in osnove čebelarjenja
Čebelji pridelki in trženje


Čebelarstvo II

   
izr. prof. dr. MAJA PREVOLNIK POVŠE
Naziv: izredni profesor                                             
Habilitacijsko področje: živalska produkcija in predelava                                                  
Kontakt: 00 386 (2) 320 90 56
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
Pisarna: G009
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru 

Funkcije:

članica Komisije za ocenjevanje kakovosti fkbv
članica Komisije za založniško in knjižnično dejavnost
glavna urednica revije Agricultura

Raziskovalna dejavnost: SICRISS
Bibliografija:  COBISS
Družbena omrežja: ResearchGate
Nosilka predmetov l. stopnje:   Biološke osnove živinoreje
Biometrija in populacijska genetika
Kakovost živalskih produktov 

 

doc. dr. JANKO SKOK
Naziv: docent                                                                                    
Habilitacijsko področje:  živalska produkcija in predelava
Kontakt: 00 386 (2) 320 90 93 
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
Pisarna: G319 - Živinoreja 3
Govorilne ure: kadarkoli po predhodnem dogovoru 
Funkcije:  
Raziskovalna dejavnost: SICRISS 
Bibliografija: COBISS

Družbena omrežja:

ResearchGate, Twitter: @jankoskok

Nosilec predmetov l. stopnja: Reja domačih živali II (UNI) 
Reja drobnice
Nosilec predmetov ll. stopnja: Biologija reprodukcije in biotehnološke metode 
Evolucija in domestikacija živali
Nosilec predmetov lll. stopnja: Vedenjska ekologija domačih živali
 

Študijski program Živinoreja


Živinoreja, kot del kmetijstva v slovenskem prostoru, predstavlja zelo pomemben dejavnik pridelave zdrave in varne hrane, ohranjanja in vzdrževanja kulturne krajine ter poseljenosti, še posebej hribovitega dela Slovenije.

Nosilec živinorejske dejavnosti pridobi specializirano znanje s področja tehnologij, tako intenzivnih kot tudi ekstenzivnih sistemov, načinov pridelave krme za živali s travinja in njiv ter znanj s področja varovanja okolja. Vsa tehnološka znanja so povezana tudi z ekonomiko reje.

Študij živinoreje temelji na osnovnih temeljnih znanjih (pedologija, kemija, matematika, ekologija, ipd), ki so nadgrajena z znanji pridelave krme in reje domačih živali. Ta znanja so v nadaljevanju na strokovnem področju živinoreje poglobljena in specializirana s področij fiziologije in etologije živali, prehrane domačih živali, tehnologijah rej (v govedoreji, prašičereji in perutninarstvu, drobnica, konjereje, reje čebel, ipd.), zdravstvenega varstva domačih živali, selekcijskih metod in predelave mesa ter mleka. Vsa znanja s področja živinoreje in rastlinske pridelave se povezujejo tudi z agrarno ekonomiko in managementom v živinorejo.

Študent ima možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi vsebin na drugih slovenskih univerzah ter v mednarodnem evropskem prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi imamo sklenjene sporazume o sodelovanju.

Diplomant študijskega programa Živinoreja ima vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na II. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

 

 PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Predmetnik  študijskega programa Živinoreja za študijsko leto 2019/2020.

 

studij

TEMELJNI CILJI PROGRAMA

V okviru študija pridobi študent znanja in spretnosti, ki bodo omogočale poznavanje vseh stopenj dela in tehnoloških postopkov, kot tudi kritično oceno, analize ter razlago pridobljenih rezultatov. Sestavni del študijskega programa je tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju. Delovne spretnosti s prakso se lahko pridobivajo na centrih Univerzitetnega kmetijskega posestva Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, na mojstrskih kmetijah in podjetjih, ki delujejo v kmetijstvu, živinorejsko veterinarskih zavodih in državni upravi na področju kmetijstva ter v tujini.
 

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Študijski program je idealen za tiste, ki nameravajo prevzeti vodenje in delo na moderno organiziranih in tržno usmerjenih kmetijskih posestvih (družinske farme in kmetije). Diplomant se lahko zaposli tudi v tehnoloških oddelkih ostalih kmetijskih gospodarstev, v zadružnih organizacijah, strojnih skupnostih in trgovskih podjetjih. Ob dodatnem izobraževanju je zaposljiv tudi v državni upravi, kmetijskem šolstvu in drugje.

 

 


Pedagoško delo

Delo z majhnimi skupinami študentov tudi v prihodnje obogatiti z najnovejšimi dognanji iz področij znanosti o domačih živalih ob njihovem vključevanju v raziskovalno-razvojne-strokovne projekte. Študentu nuditi predavanja in vaje na način, da lahko pridobljeno znanje preizkusi v času opravljanja prakse. 

 

Mentorstvo pri doktorskih disertacijah

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

JERETINA, Janez. Napoved laktacijskih krivulj z uporabo regresijskih modelov in ocena izgube mleka zaradi povečanega števila somatskih celic pri kravah : doktorska disertacija = Lactation curve standards prediction of cows using regression models and estimating milk loss due to high somatic cell count : ph. d. thesis. Maribor: [J. Jeretina], 2018. VI, 70 f., graf. prikazi, tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72807. [COBISS.SI-ID 5612136]

BILIĆ-ŠOBOT, Diana. Effects of supplementing the diet of entire males with sweet chestnut tannin on intestinal and liver histomorphological and immunohistochemical characteristics and boar taint compounds : ph. d. thesis = Vpliv dodanega kostanjevega tanina v obroku merjascev na histomorfološke in imunohistokemične lastnosti črevesja ter jeter in sestavin vonja po merjascu : doktorska disertacija. Maribor: [D. Bilić-Šobot], 2016. XI, 93 f.,, ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63080. [COBISS.SI-ID 4233260]

SKOK, Janko. Biologija sesnega obnašanja pri prašiču : ontogenija, mehanizmi in vzorci : doktorska disertacija = Biology of pig suckling behaviour : ontogeny, mechanisms and patterns : ph. d. thesis. Maribor: [J. Skok], 2015. V, 73 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47950. [COBISS.SI-ID 3926828]

 

red. prof. dr. ALEŠ GREGORC

SOKLIČ, Mateja. Spremembe v srednjem črevesu in goltnih žlezah po okužbi medonosne čebele (Apis mellifera carnica) s sporami Nosema spp. : doktorska disertacija = Changes to the ventriculus and hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera carnica) caused by Nosema spp. infection : ph. d. thesis. Maribor: [M. Soklič], 2016. VII, 96 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60792. [COBISS.SI-ID 4194348

 

 

 

Mentorstvo pri magisterskih delih

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

 KOKOL, Jernej. Vpliv dodajanja tanina, hmelja in vitamina E v krmo na rastnost in klavno kakovost prašičev : magistrsko delo. Maribor: [J. Kokol], 2018. VII, 41, [2] f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69604. [COBISS.SI-ID 4407852]

VIDMAR, Neža. Vpliv hidrolizirajočih taninov iz izvlečkov kostanja na črevesne epitelijske celice humanega in prašičjega izvora : magistrsko delo. Maribor: [N. Vidmar], 2017. X, 67, [3] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66089. [COBISS.SI-ID 4335404]

POGOREVC, Sonja. Finančna analiza investicije v novogradnjo hleva in klavno predelovalnega obrata v prašičereji : magistrska naloga. Maribor: [S. Pogorevc], 2015. X, 79, [3] f., [1] zganjena pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47430. [COBISS.SI-ID 3877420]

 

red. prof. dr. ALEŠ GREGORC

JURIŠIĆ, Snežana. Vpliv HMF-a na dolgoživost čebel v laboratorijskih pogojih : magistrsko delo. Maribor: [S. Jurišić], 2016. VIII, 36, [6] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63137. [COBISS.SI-ID 4217644]

KRAMBERGER, Doris. Vpliv spor nosema in pesticida thiamethoxam na dolgoživost čebel : magistrsko delo. Maribor: [D. Kramberger], 2015. VII, 42, [7] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48158. [COBISS.SI-ID 3939884]

 

izr. prof. dr. MAJA PREVOLNIK POVŠE

FLERE, Damjana. Spremljanje stanja in predlog ukrepov za zmanjšanje pogostosti mastitisov pri molznicah v slovenskih čredah : magistrsko delo. Maribor: [D. Flere], 2016. VII, 54, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59696. [COBISS.SI-ID 4157740]

ŠTEFANIČ, Matej. Poskus napovedovanja barve in teksture pršuta z bližnjo infrardečo spektroskopijo : magistrsko delo. Maribor: [M. Štefanič], 2015. VI, 44, [2] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/Dokument.php?id=82702. [COBISS.SI-ID 4034860]

GOLOGRANC, Simona. Primerjalna analiza kakovosti mleka na izbranih kmetijah koroške regije z različnimi možnostmi za kmetovanje : magistrsko delo. Maribor: [S. Gologranc], 2015. VIII, 32, [6] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=53903. [COBISS.SI-ID 3968812]

 

doc. dr. JANKO SKOK

MESAREC, Nikolina. Zmanjševanje poodstavitvene agresije in stresa na osnovi imprintinga pujskov v obdobju laktacije : magistrsko delo. Maribor: [N. Mesarec], 2017. V, 17, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68092. [COBISS.SI-ID 4351020

 

Mentorstvo pri diplomskih delih

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

FIJAVŽ, Uroš. Fenotipske lastnosti potomcev križanja štajerske in pritlikave vijandotske kokoši v zgodnjem stadiju razvoja : diplomsko delo. Maribor: [U. Fijavž], 2015. VI, 29 f., [1] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54773. [COBISS.SI-ID 4000044]

 

izr. prof. dr. MAJA PREVOLNIK POVŠE

MEDVED, Nataša. Analiza klavne kakovosti bikov iz gospodarskega križanja : diplomsko delo. Maribor: [N. Medved], 2019. VI, 24, [2] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73206. [COBISS.SI-ID 4557612]

ZVER, Helena. Vpliv vključevanja krmnih dodatkov z antioksidativnim potencialom na barvo mesnih izdelkov : diplomsko delo. Maribor: [H. Zver], 2019. VI, 27, [3] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73030. [COBISS.SI-ID 4545580]

HRIBERŠEK, Žana. Kakovost mesa bikov lisaste pasme v povezavi z zorenjem : diplomsko delo. Maribor: [Ž. Hriberšek], 2018. VII, [33], [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72808. [COBISS.SI-ID 4498476]

ROBIČ, Ana. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah : diplomsko delo. Maribor: [A. Robič], 2017. VII, 27, [6] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67793. [COBISS.SI-ID 4348972]

DOBAJ, Martina. Vpliv vključevanja krmnih dodatkov z antioksidativnim potencialom na lastnosti kakovosti pršuta : diplomsko delo. Maribor: [M. Dobaj], 2017. VI, 29, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65136. [COBISS.SI-ID 4300588]

KONČAR, Janja. Ocenjevanje dobrega počutja krav molznic s pomočjo protokola Welfare Quality : diplomsko delo. Maribor: [J. Končar], 2016. VII, 38, [1] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64553. [COBISS.SI-ID 4242476]

HORVAT, Katarina. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah - mešana živinorejska kmetija. Maribor: [K. Horvat], 2016. VI, 39 f., [4] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62214. [COBISS.SI-ID 4212012]

JURKOVIČ, Valerija. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah - specializirana prašičerejska kmetija : diplomsko delo. Maribor: [V. Jurkovič], 2016. VI, 36, [4] f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61590. [COBISS.SI-ID 4212268]

ŠTALEKAR, Alenka. Napovedovanje kemične sestave krme z NIR spektroskopijo : diplomsko delo. Maribor: [A. Štalekar], 2015. VI, 29, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55187. [COBISS.SI-ID 4017196]

 

doc. dr. JANKO SKOK

SKITEK, Ana. Sestava mleka pri svinji v povezavi s telesno maso in sesnim obnašanjem pujskov : diplomsko delo. Maribor: [A. Skitek], 2018. VII, 25 f., [3] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71769. [COBISS.SI-ID 4475180]

MESARIČ, Alja. Sesno obnašanje pujskov v individualnih in skupinskih prasitvenih boksih : diplomsko delo. Maribor: [A. Mesarič], 2017. VII, 29 f., [3] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68397. [COBISS.SI-ID 4364588

 

   


Raziskovalno, razvojno in strokovno delo

Slediti in sodelovati pri ustvarjanju najnovejših spoznanj na specifičnih raziskovalnih področjih, ki jih pokrivajo člani katedre ob vključevanju študentov v raziskovalno delo. Kakovostno raziskovalno delo je osnova za prenos dosežkov znanosti v aplikativne razvojne oblike, ki so primerne za uporabo v živinorejski praksi in širše.

 

Raziskovalna področja članov katedre

 


red. prof. dr. Dejan Škorjanc

-obnašanje prašičev, pitovne in reprodukcisjke lastnosti
- delovanje bioaktivnih učinkovin (tanin) v ¨in vivo¨ in ¨in vitro¨ pogojih
  na intestinalni trakt in epitelijske celice neprežvekovalcev
-obnašanje govedi (doktorant), napoved mlečnosti ter ocenjevanje vpliva
    somatskih celic na prirejo mleka

red. prof. dr.  Aleš Gregorc

-tehnologija čebelarjenja
-vzreja čebel, s poudarkom na vzreji matic kranjske čebele, Apis mellifera carnica
-notranji in zunanji, okoljski vplivi na razvoj čebel
-proučevanje razvoja varoj in zatiranje varoj, Varroa destructor
-biologija, patologija in raziskave na molekularnem in celičnem nivoju
-sonaravno čebelarjenje

izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše -bližnja infrardeča spektroskopija
-kakovost mesa in mesnih izdelkov
-dobro počutje živali

doc. dr. Janko Skok

- biologija/etologija/vedenjska ekologija udomačenih vrst živali s poudarkom na sesalcih
(obdobje laktacije in odstavitve: socialna struktura, hierarhija, tekmovalnost/sodelovanje, agresija,konflikt mati/mladiči itd.),
-dobro počutje domačih živali.

 
 

Mednarodno sodelovanje
  • European Commission: Better training for safer food: Seven Trainings, from 2014 - 2017; Prague, Czech Republic and Maribor, Slovenia. Honey bees and Bacterial Brood Diseases
  • Work Shops: Colony examination, Management of the Bee Colonies, Demonstration of breeding techniques.
  • Taiex workshops
  • AGRI-EIP: focus group on "Bee health and sustainable beekeeping"
  • COST CA15134: Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens (GroupHouseNet). (https://www.cost.eu/actions/CA15134/#tabs|Name:overview) - partnerji.

 

Aktualni projekti

V4-1817: Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji (1.11.2018 do 31.10.2020, vodja: Zupan Manja)

V4-1604: Dobrobit v povezavi z zdravstvenim varstvom perutnine ter prašičev v konvencionalnih in alternativnih sistemih rej (1.10.2016 do 30.9.2018, vodja: Zupan Manja)

V4-1417: Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah (1.7.2014 do 30.6.2017, vodja: Čandek Potokar Marjeta)

L4-5521: Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov (1.8.2013 do 31.7.2016, vodja: Čandek Potokar Marjeta)

 

Aktualne objave

2019

SKOK, Janko, PREVOLNIK POVŠE, Maja. In polytocous mammals, weakling neonates, but not their stronger littermates, benefit from specialized foraging. Current zoology, https://academic.oup.com/cz/advance-article/doi/10.1093/cz/zoz001/5303343 

 

2018

SKOK, Janko. On the presence and absence of suckling order in polytocous mammals. Behavioural processes, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635717304904

TOMAŽIN, Urška, BATOREK LUKAČ, Nina, ŠKRLEP, Martin, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Meat and fat quality of Krškopolje pigs reared in conventional and organic production systems. Animal : an international journal of animal bioscience, https://doi.org/10.1017/S1751731118002409 

MEIKLE, William G., ADAMCZYK, John, WEISS, Milagra, GREGORC, Aleš. Effects of bee density and sublethal imidacloprid exposure on cluster temperatures of caged honey bees. Apidologie, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13592-018-0585-z 

GREGORC, Aleš, ALBURAKI, Mohamed, SAMPSON, Blair, KNIGHT, Patricia R., ADAMCZYK, John. Toxicity of selected acaricides to honey bees (Apis mellifera) and varroa (Varroa destructor Anderson and Trueman) and their use in controlling varroa within honey bee colonies. Insects, http://www.mdpi.com/2075-4450/9/2/55 

BRODSCHNEIDER, Robert, GREGORC, Aleš, et al. Multi-country loss rates of honey bee colonies during winter 2016/2017 from the COLOSS survey. Journal of Apicultural Research, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00218839.2018.1460911 

GREGORC, Aleš, ALBURAKI, Mohamed, RINDERER, Nicholas, SAMPSON, Blair, KNIGHT, Patricia R., KARIM, Shahid, ADAMCZYK, John. Effects of coumaphos and imidacloprid on honey bee (Hymenoptera: Apidae) lifespan and antioxidant gene regulations in laboratory experiments. Scientific reports, https://www.nature.com/articles/s41598-018-33348-4 

BRUS, Maksimiljan, GRADIŠNIK, Lidija, TRAPEČAR, Martin, ŠKORJANC, Dejan, FRANGEŽ, Robert. Beneficial effects of water-soluble chestnut (Castanea sativa Mill.) tannin extract on chicken small intestinal epithelial cell culture. Poultry science, https://academic.oup.com/ps/advance-article/doi/10.3382/ps/pex424/4851133 

 

2017

MESAREC, Nikolina, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ŠKORJANC, Dejan, SKOK, Janko. Gangs of piglets: Welfare and growth of imprinted and guided weaners. Applied animal behaviour science, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159117301600?via%3Dihub

GREGORC, Aleš, ALBURAKI, Mohamed, WERLE, Chris, KNIGHT, Patricia R., ADAMCZYK, John. Brood removal or queen caging combined with oxalic acid treatment to control varroa mites (Varroa destructor) in honey bee colonies (Apis mellifera). Apidologie, https://link.springer.com/article/10.1007/s13592-017-0526-2 

TLAK GAJGER, Ivana, SAKAČ, Martina, GREGORC, Aleš. Impact of thiamethoxam on honey bee queen (Apis mellifera carnica) reproductive morphology and physiology. Bulletin of environmental contamination and toxicology, https://link.springer.com/article/10.1007/s00128-017-2144-0

GREGORC, Aleš, KNIGHT, Patricia R., ADAMCZYK, John. Powdered sugar shake to monitor and oxalic acid treatments to control varroa mites (Varroa destructor Anderson and Trueman) in honey bee (Apis mellifera) colonies. Journal of Apicultural Research, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2017.1278912 

RIVERA-GOMIS, Jorge, GREGORC, Aleš, MARONI PONTI, Andrea, ARTESE, Francesco, ZOWITSKY, Gertruida, FORMATO, Giovanni. Monitoring of small hive beetle (Aethina tumida Murray) in Calabria (Italy) from 2014 to 2016 : practical identification methods. Journal of Apicultural Science, https://content.sciendo.com/view/journals/jas/61/2/article-p257.xml 

FAZARINC, Gregor, VRECL, Milka, ŠKORJANC, Dejan, ČEHOVIN, Tamara, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Dynamics of myosin heavy chain isoform transition in the longissimus muscle of domestic and wild pigs during growth: a comparative study. Animal : an international journal of animal bioscience, https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/dynamics-of-myosin-heavy-chain-isoform-transition-in-the-longissimus-muscle-of-domestic-and-wild-pigs-during-growth-a-comparative-study/C9044024ED034E60C1E81F4F93772560  

JERETINA, Janez, ŠKORJANC, Dejan, BABNIK, Drago. A new somatic cell count index to more accurately predict milk yield losses. Archives animal breeding, https://www.arch-anim-breed.net/60/373/2017/ 

 

2016

BILIĆ-ŠOBOT, Diana, ZAMARATSKAIA, Galia, RASMUSSEN, Martin Krøyer, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, ŠKRLEP, Martin, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ŠKORJANC, Dejan. Chestnut wood extract in boar diet reduces intestinal skatole production, a boar taint compound. Agronomy for sustainable development, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13593-016-0399-1  

BILIĆ-ŠOBOT, Diana, KUBALE, Valentina, ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, PREVOLNIK POVŠE, Maja, FAZARINC, Gregor, ŠKORJANC, Dejan. Effect of hydrolysable tannins on intestinal morphology, proliferation and apoptosis in entire male pigs. Archives of animal nutrition, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1745039X.2016.1206735 

SKOK, Janko, GERKEN, Martina. Suckling strategies in the pig : The Göttingen minipig as a model. Livestock science, http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2015.12.012 

SKOK, Janko. Being a weakling and surviving: Keep the fittest siblings close-by when eating. Behavioural processes, http://dx.doi.org/10.1016/j.beproc.2016.10.010 

ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, BATOREK LUKAČ, Nina, PREVOLNIK POVŠE, Maja, PUGLIESE, Carolina, LABUSSIÈRE, Etienne, FLORES, Mónica. Comparison of entire male and immunocastrated pigs for dry-cured ham production under two salting regimes. Meat science, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174015300802?via%3Dihub 

GREGORC, Aleš, SILVA-ZACARIN, Elaine C. M., CARVALHO, Stephan Malfitano, KRAMBERGER, Doris, TEIXEIRA, Erica W., MALASPINA, Osmar. Effects of Nosema ceranae and thiametoxam in Apis mellifera: A comparative study in Africanized and Carniolan honey bees. Chemosphere,  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515304847 

GREGORC, Aleš, ADAMCZYK, John, KAPUN, Stanko, PLANINC, Ivo. Integrated varroa control in honey bee (Apis mellifera carnica) colonies with or without brood. Journal of Apicultural Research, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2016.1222700 

MEIKLE, William G., ADAMCZYK, John, WEISS, Milagra, GREGORC, Aleš, JOHNSON, Don R., STEWART, Scott D., ZAWISLAK, Jon, CARROLL, Mark J., LORENZ, Gus M. Sublethal effects of imidacloprid on honey bee colony growth and activity at three sites in the U.S. PloS one, Ihttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0168603   

OCEPEK, Marko, ŠKORJANC, Dejan. Does rearing system (conventional vs. organic) affect ammonia emissions during the growing and fattening periods of pigs?. Biosystems engineering, http://ac.els-cdn.com/S1537511015304918/1-s2.0-S1537511015304918-main. pdf?_tid=a69298c6-75c3-11e6-a475-00000aacb361&acdnat=1473339565_4ede7523e8e2a5d1d6c29515615ad0e4 

ZAMARATSKAIA, Galia, RASMUSSEN, Martin Krøyer, ŠKRLEP, Martin, BATOREK LUKAČ, Nina, ŠKORJANC, Dejan, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Tissue-specific regulation of CYP3A by hydrolysable tannins in male pigs. Xenobiotica, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00498254.2015.1099081 

 


Informacije za študente

 

Dostop do urnikov: https://wise-tt.com/wtt_um_fkbv/ 

 

Teme za diplomska dela:
  • Analiza tveganja za pojav grizenja repov pri prašičih (izr. prof. Maja Prevolnik Povše)
  • Ukrepi za preprečevanje grizenja repov pri prašičih (izr. prof. Maja Prevolnik Povše)

 

 

Razpisi - doktorske štipendije: 

Doktorska štipendija: vodja COST projekta Dr. Andrew M. Janczak sporoča infomacijo o 14 doktorskih štipendijah na področju proučevanja stresa piščancev v okviru ETN projekta https://www.ncl.ac.uk/cbe/chickenstress/#theprogramme.

 

ŠTUDENTI (praksa tujina)

Na prakso v tujino bo odšla študentka Anja ŽNIDAR (2. letnik Živinoreja); mentor Prof. Dr. Dejan ŠKORJANC v poletnem obdobju 2019 k doc. dr. Marku OCEPKU (Ethology and Animal Environment Group Department of Animal and Aquacultural Sciences, Faculty of Biosciences, Norwegian University of Life Sciences, NO-1432 Aas, Norway).